I våransökan 2024 tre doktorandtjänster för det 3-åriga Doktorandutbildningspilotprojektet för Minervas forskargrupper

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 255 miljoner euro till finländska universitet för att testa nya metoder inom forskarutbildningen under 2024-2027. Denna extra finansiering tilldelas 1.000 doktorander som kommer att ha ett treårigt anställningskontrakt för att slutföra sin doktorandforskning.

Tre doktorander påbörjar sina projekt vid Minerva i grupperna Cellulär neurovetenskap, Epigenomik av komplexa egenskaper och Fettleversjukdom och diabetes.

MSc Jaan Korpikoski erbjöds en tjänst i projektet Immune System med start 1.8.2024. Hans doktorandarbete syftar till att analysera cellulära förändringar i centrala nervsystemet som orsakas av perifer inflammation under och efter inflammation och att klarlägga mekanismer som leder till dessa förändringar. Särskilt fokus för Jaans doktorandarbete ligger på att utveckla bildanalyser för projektet.

MSc Volter Lukander erbjöds en tjänst i projektet Precision Cancer Medicine med start 1.8.2024. Hans doktorandarbete syftar till att klargöra de molekylära mekanismer som ligger bakom de komplexa interaktionerna mellan livsstil, mitokondriell funktion och åldrande i cancerrisken, och generera ny kunskap som kan användas för bättre förebyggande och behandlingsstrategier.

MSc Juho Asteljoki erbjöds en tjänst i projektet Precision Cancer Medicine med start 1.1.2025. Hans doktorandprojekt syftar till att klargöra viktiga förändringar i leverns intermediära metabolism som ligger till grund för utvecklingen av avancerad leversjukdom, inklusive hepatocellulärt karcinom, och därigenom identifiera nya terapeutiska mål och sjukdomsbiomarkörer.

20.6.2024